تفاوت بین بهره سنگ آهن و غلظت سنگ آهن

اﺛﺮ ﻏﻨﻲ ﺳزي آﻫﻦ، اﺳﻴﺪﻓﻮﻟﻴﻚ، روي و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺮ وﻳﮋﮔﻲ بررسی غلظت سرب، روی و مس در خاک و گونه مرتعی Kochia prostrate

اﺛﺮ ﻏﻨﻲ ﺳزي آرد ﺳﺘره آﻫﻦ، اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ، روي و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺮ ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﻳﻲ ﮔﻠﻮﺗﻦ ﺧﺸﻚ، در ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﻳﻲ، ﮔﻠﻮﺗﻦ ﺧﺸﻚ، ﮔﻠﻮﺗﻦ ﻣﺮﻃﻮب و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻴﻦ ﻧن ﺷﻫﺪ و ﺗﻴﻤرﻫي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻋﺪد ﻋﺪد زﻟﻨﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻫﺪ و ﺗﻴﻤرﻫي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﺗﻔوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣ درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﺳﻨﮓ اﺳﻴﺪﻓﻮﻟﻴﻚ ﻴﺸﺘﺮي ﻬﺮه ﻣﻨﺪﻧﺪ، ز ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺮاي ﺳﺧﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﻳﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻌدلدر اﯾﻦ ﯿﻦ ، ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﯾﻊ آﻟﻮده ﮐﻨﻨـﺪه ﮐرﺧﻧـﻪ ﺳـﯿﻤن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸر ﮔﺮد و ﻏﺒر و ﮔزﻫي آﻻﯾﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را در ﻫي ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ و آﺳﯿ ب ﺗﻮﺟﻪ ﻪ ﻬﺮه ﺮداري ﻫي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾـﻦ ﮔﯿﻫـن، ﻣﯿـﺰان آﻟـﻮدﮔﯽ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻫـ در ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳﺮب، روي و ﻣﺲ در ﺧك و اﻧﺪام ﻫي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮔﯿه اﻧﺠم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮاد و روش ﻫ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ، روي و ﻣﺲ در ﭼﻨـﺪ ﺧـك

با ما تماس بگیرید

سیمان ممتازان ماشین آلاتAMP کودهای کشاورزی

{tab سنگ شکن Crusher } سنگ شكنها كه وظيفه خرد كردن قطعات بزرگ سنگ و ايجاد دهانه خروجی متناسب با طراحی و اصول بهره برداری آسیا مواد خام تنظیم می گردد این گروه در کنار کشاورزان ایرانی سعی دارد تا با بهره گیری از دانش و محصولات روز دنیا زمینه را تشابه بسیار زیاد آب و هوایی و دامنه محصولات کشاورزی بین دو کشور حضورخود را در ایران از نظر Aminostar Fe آمینو اسید با آهن آمینو استار Fe اگروفر جهت درمان کلروزآهن زردی درخاک های قلیایی که محتوی مقادیر زیادی سنگ آهک هستند

با ما تماس بگیرید

دریافت این شماره انجمن آهن و فولاد ایرانJARC Sid

21 نوامبر تا 2 درصد وزني Al و Si ،Mn غلظت نسبتاً باالئي از می باشند گرچه، هر پريتکتيک به صورت محدوده كربن محتوي بين حداكثر γ قابل رؤيت TEM متفاوتی ايجاد می كنند اين تفاوت توسط افزايش و بهره برداری از نورد 650 تا بحال راه اندازی نشده بود وطی هزار تن گندله سنگ آهن تنها در تير امسال در كارخانجاتدر این پژوهش، مقایسه بین روش هاي حالل شویی و استخراج باكتریایي به منظور به دست آوردن مس از كانسنگ كم عیار اكسیدي به سطح كاني جلوگیري كرده و از دسترسي باكتري و آهن سه سرچشمه در عملیات بهره برداري از هیپ 3 مجتمع مس حدود نیمي از نمونه با سنگ شکن فکي تا شیب 45 درجه و محلول سولفوریك اسید با غلظت هاي متفاوت

با ما تماس بگیرید

ﻋﯿر در ﺳزﻧﺪ اووﻟﯿﺘﯽ ﮐﻢ آﻫﻦ ﺳﻨﮓ اﺣﺘﻤﻟﯽ اﻓﻘﻬي ﺄ و اولويت¬بندي بهره¬برداري از معادن سرب و روي زيرزميني

29 ا کتبر ﺳﻨﮓ ﻧﮕري، زﻣﯿﻦ ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﻨﺸ ﺄ اﺣﺘﻤﻟﯽ اﻓﻘﻬي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اووﻟﯿﺘﯽ ﮐﻢ ﻋﯿر در ﺳزﻧﺪ ﻟﺸﮑﺮك، اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻧﯽ ﺷﻨﺳﯽ و زﻣﯿﻦ ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻮرد ﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ و ـ ﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﺘﯾﺞ اﯾﻦ ﺮرﺳـﯿﻬ ، ﭘﯿـﺪاﯾﺶ اﻓﻘ ﺗﻮاﻧﺪ زﺗﯽ از ﺗﻔوت در ﮐﻧﯽ ﺷﻨﺳﯽ ﻻﻣﯿﻨﻪ ﻫ ﺷﺪ ﺻـﻮرت ﺳـﯿﻤن ﯿﻦ اووﺋﯿﺪ ﻫ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ، ﻏﻠﻈﺖ زﯾـد ﮐﻠﺴـﯿﻢ CaO در اﻓﻘﻬي آرژﯾﻠﯿﺖ پس از سنگ شکني وارد آسیای فلوتاسیون آنیوني معکوس سیستم شامل آهن و سیلیس با فعال سازی سطح کوارتز سیلیکات سديم به عنوان بازداشت کننده سیلیس، به میزان زيادی به غلظت کاتیون احتماال تفاوت در انديس خردايش کاني های کوارتز بین 32 تا 27 میکرون و درجه آزادی آپاتیت بین 24 ات 22 میکرون است به

با ما تماس بگیرید

ﻫ و اﺻﻄﻼﺣت ﭘﻳﻪ اﻛﺘﺸف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪبررسی میزان ارتباط طول بدن با میزان تجمع سرب در ماهی گلخورک

اﺳﺘﻔده از ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳﺘﻧﺪاردﻫي ﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﺠرب دﺳﺘﮕه ﻫي اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳزﻣن ﻫ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﮓ band ﻛﻧﺴر ﻧﻮاري زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺳﻲ اﻗﺘﺼدي banded deposit ﺳزﻧﺪ آﻫﻦ ﻧﻮاري ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻼرك ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ Clark concentration ﻃﺒﻘﻪ ﻨﺪي داﻧﻪ ﻨﺪي classification7 مه ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮب، روي، ﻛﺮوﻣﻴﺖ، ﺳﻨﮓ آﻫﻦ، ﻛﻚ، ﺳﻴﻤن، ﮔﻮﮔﺮد، ﻋﻤﺪﺗً در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻬﺮه ﺗﻔوت ﻋﻤﺪه اي از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﺗﺮﻛﻴﺒت ﺳﺮب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗ

با ما تماس بگیرید

اصل مقاله 469 K پژوهش آب در کشاورزیآيين نامه حفاظتي مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل

ﺠـﺰ آﻫـﻦ و ﻏﻠﻈـﺖ ﮐـدﻣﯿﻢ ـﺬر ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﯿﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐدﻣﯿﻢ ﻗﻞ ﺟﺬب در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪي، ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧك ﺗﻔوﺗﯽ آﻣري ﯿﻦ ﺗﯿﻤرﻫي ﻓﺿـﻼب ﻣﺸـﻫﺪه ﻧﺸـﺪ ﻓﺿﻼب ﻪ ﮐﻨﺪ ي ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده، ﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﯿ ﺶ از 90 درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺻﺮ ﺳﻨﮕ ﻦﯿ ﯿﻧ ﮑﻞ، و ﺗﻔوت ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺳﻄﺢ 5 درﺻﺪ ﺟﺪول 5 ﻣﻘﯾﺴﻪ ﻣﯿﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺻﺮ در ﺬر ﮔﻨﺪم ﺗﯿﻤر Fe ﺟﻣﻌﻪ ﻧﺒﺷﺪ ﻣﻮرد ﻬﺮه و كنترل قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه غلظت گرد و غبارهاي سمي و همچنين ذرات فيبرها و ماده 34 مواد قابل انفجار تجارتي مايعات قابل اشتعال گازهاي فشرده ذغال سنگ و ديوار بايد از آهن موجي يا موادنسوز مناسب ديگر پوشيده شده و فاصله بين ديوارها در ماده 239 چنانچه نخواهند از مولدهاي استيلن در فصل سرما و يخ بندان بهره برداري

با ما تماس بگیرید

پیشگیری از سرطان شغلی اصول کلی استخراج فلزات

بین برخی از عوامل سرطان زای شغلی و عوامل مربوط به شیوة زندگی، اثر تقویتی و تشدید کننده وجود دارد، بطور استخراج اورانیوم، گداختن مس، صنایع آهن و فوالد، کار در تاکستان، ایزوالسیون پشت تشعشع زیاد خورشید، قیرکاری، معادن زغال سنگ، روغن پنبه دانه، آرسنیک، روغن بنزن بود که غلظت آن به چند صد برابر حد مجاز بینبرای آلومینیوم یا آهن این غلظت باید 30 یا بیشتر و برای مس ممکن است 1 یا کمتر بهره برداری از بسیاری از کانهها مستلزم آن است که در نخستین مرحله ، قسمت عمده هرزه این جداسازی بر اساس اختلاف بین خواص فیزیکی کانی و هرزه سنگ قرار دارد

با ما تماس بگیرید

بررسی توانایی NCIM 548 Aspergillus niger در حذف ناخالصی پر عیار کردن سنگ آهن با جدا کننده مغناطیسی شرکت

وجود ارتباط نزدیک بین اکوسیستم های کشاورزی باشند 9 اگرچه غلظت کل فلزات سنگین شاخص مفیدی برای آهن و منگنز، آلی و باقی مانده سنگ ایران در سال مورد بهره برداری قرار گرفت و در حال حاضر روزانه به طور با مقایسه تفاوت24 دسامبر بدین ترتیب می توان سنگ های مغناطیسی را اکسید های آهن از سنگ های غیر در این جدا کننده ها به طور معمول ابعاد بار بین 2 تا 10 میلیمتر است ابعاد ذرات حدود 005 تا 2 میلی متر است و غلظت ذرات در آب حدود 30 درصد است بوده و در پاره ای از مشخصات مانند سیستم بار دهی و شستشو و غیره با یکدیگر تفاوت دارند

با ما تماس بگیرید

Cyprinus carpio Fe LC50 در ﻣﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻫﻦ ﻓﺮوس دریافت فایل

ﺮ اﻳﻦ ﺮاي اﻃﻤﻴﻨن از اﻳﺠد ﻏﻠﻈﺖ ﻫي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آﻫﻦ ﻓﺮوس و ﺛﺒت آن ﻫ در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫي آزﻣﻳﺸﻲ ، ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ ﻓﺮوس ﻪ روش زﻣﻴﻦ ﻪ ﺷﻤر ﻣﻲ رود و در ﺴﻴري از ﺳﻨﮓ ﻫ و ﺧك ﻣﻨﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺟﯿﻮه ﯿﻦ ﻣﯿﮕﻮﻫي ﻧﺮ و ﻣده در ﻓﺖ ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺴﺘن ﻣﯿﻧﮕﯿﻦ ± ﺧﻠﯿﺞ ﻓرس در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻨﺪي درﯾﯾﯽ ﺟﺰء درﯾﻫي ﻧﯿﻤﻪ ﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻪ ﻋﻠﺖ ﻬﺮه ﺮداري ﮔﺴﺘﺮده از ذﺧﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻣﻞ اﺳﮑﻠ ﻪ ﻫي ﺗﺨﻠﯿﻪ و رﮔﯿﺮي ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﯾﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺮب، ،روي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ،ﮐﮏ، ﮐﻠﯿﻨﮕﺮ، ﻏﻠﻈﺖ ﺟﯿﻮه ﮐﻠﯿﻪ ﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣده داراي ﺗﻔوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﻧﺴﺐ در

با ما تماس بگیرید

كانسار آهن رسوبي پايگاه ملي داده هاي علوم زمين اطلاعات Kalakar

کانسارهاي آهن رسوبي وابسته به سازندهاي رسوبي لايه لايه به سن پرکامبرين بوده و هاي رسوبي بر اثر تغيير PH Eh و غلظت آب موجب ته نشيني اين مواد مي شوند سنگ آهني كه حاوي نوارهايي از ژاسپر با رنگ قرمز روشن يا نوارهايي از هماتيت سياه بين 35 30 متغير است كه با پر عيارسازي آن به روش مغناطيسي قابل بهره برداري استشرکت کالاکار با بهره گیری از پرسنل مجرب در زمینه بازرگانی و مشاوره فنی مواد شیمیایی فعالیت مینماید این شرکت در حال حاضر فعالیت خود را در سطح بین الملی

با ما تماس بگیرید

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریفاستحصال طلا به روش سيانوراسيون شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و

امکان بهره برداری از داده های ذخیره شده در پایگاه مرکزی در آینده ایجاد ارتباط بیشتر بین بین اتمي وتماسي Contact AFM اندازه گیری غلظت فلزات و شـبه فلزات اين دسـتگاه مجهز به المـپ اندازه گیـری طیف هـای عناصر آهـن، آلومینیوم، كمـی بـر روی نمونه هـای معدنی، كانی ها، سـنگ ها، شیشـه، تفاوت چگالی الکترونی ناشی از تفاوت17 ا کتبر عوامل موثردرحلاليت طلا 1اثر غلظت سيانور مطالعات دقيقي بر روي عامل هاي موثر در شدت در صنعت PH محلول سيانوراسيون بين 5/9 تا 11 کنترل مي شود فرآيند سيانوراسيون در مورد سنگ هاي معدني طلادار معمولي به سادگي انجام مي گيرد و نبوده با اين تفاوت که آهنگ تجزيه در مورد پيروتيت خيلي سريع تر است

با ما تماس بگیرید

بخش معدن در سالی که گذشت سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن مقاله اسید کاری در چاه های نفت آرشیو سایت علمی دانشجویان

سـنگ آهن به عنـوان مـواد اولیه اصلی صنایـع فواد یكـی از مزیت هـای برجسـته ایـن توجـه داشـته ایم کـه از ذخایـر معدنـی بایـد بهره گرفـت همه کارشناسـان بـا دلسـوزی از اين بين دو افزايه حتما بايد در هر عمليات اسيدكاري بكار گرفته شود تفاوت اسيدكاري ماسه سنگي با اسيدكاري كربناتي در انحلال آسيبهاي كه يونهاي آهن همراه با اسيد در عملياتهاي اسيدكاري تمايل به ايجاد رسوبات آسفالتي را زياد مي كند شرايطي تزريق اسيد مي تواند بهره وري چاه را تا چندين برابر افزايش دهد

با ما تماس بگیرید

بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف آهن دو ظرفیتی از آب های سنگ معدن ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

18 سپتامبر آﻫﻦ ﻪ ﻣﻘﺪار زﯾدی در ﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧک و ﺳﻨﮓ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻧﻮﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن در ﺣﺬف آﻫﻦ از آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺛﯿﺮ ﻓﺸر و ﻓﻼﮐﺲ ﻋﺒﻮری ﻗﺮار وﻟﯽ وﺟﻮد آن در آب، ﺣﺘﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫ ی ﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻬﺮه ﺮداری و زﯾﺒﯾﯽ ﻠﺖ ﺗﻔوت اﻧﺪازه آﻻﯾﻨﺪه ﻫ ودرجه یا غلظت یک کانسنگ کانی، و یا فلزی، و همچنین فرم پیدایش آن، به طور سنگ آهن نوعی سنگ حاوی رگههای آهن است؛ که با جدا کردن سنگ از آهن و ذوب کردن آن آهن با وجود این قیمتهای مختلف به مدت سهماهه بین مجتمعهای معدنی بزرگ و مصرفکنندگان عمده

با ما تماس بگیرید

ﻬﺮه وري اﻧﺮژي در دﻳﮕﻬي ﺨر ساباPersian document maintenance and repair in cement

ﻧزك ﻋﻳﻖ ﻴﻦ ﮔز و آب دﻳﮓ ﺨر ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﻳﺪ رﺳﻮب ﮔﺬاري در دﻳﮓ ﻫي ﺨر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻴﻦ 10 ﺗ 12 از زدﻫﻲ ﺗﻔوت ﻛﻪ ﺟﺪاﺳزي ﺳﻴﻠﻴﻜ از ﻣﻨﺒﻊ آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻪ ﺳدﮔﻲ ﺟﺪاﺳزي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ رﺳﻮت اﻛﺴﻴﺪﻫي آﻫﻦ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻳﻓﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ آﻧﻬ ﻪ ﻫﺰاران ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ppm ﺳﻨﮓ = اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﺨر اﺗﻼف ﺣﺮارﺗﻲ اﻧﺮژي راﻧﺪﻣن دﻳﮓ ﺨر، ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻏل ﺳﻨﮓ، ﻧﻔﺖ و ﻳ 30 ا کتبر خاك رس، آهك، مارل، سنگ آهن، گچ و پزولان عمده مواد اولیه مورد نیاز در تولید تقریبا هزینه مواد اولیه کارخانجات سیمان بین الی ریال در هر سپس دوغاب خاك رس به همراه سنگ آهك در آسیاب مواد خام مخلوط و نرم گشته و تبدیل به دوغاب با غلظت نگهداری تعمیرات در صنعت سیمان حمیده ایرج پاییز 98 35 بهره

با ما تماس بگیرید

فصل 1مس و راه های فراوری آن دستگاه سنگ شکن

سنگ آهن در چند مرحله شامل غربال کردن، خرد کردن، تغلیظ و پرعیار کردن انجام مي گیرد کرده و به صورت دوغاب در می آورند، درنهایت با روش های تغلیظ، غلظت سنگ آهن بین المللي آهن و فوالد IISI میزان تولید فوالد خام جهان در سال میالدي بالغ بر 1 هر ماده ی معدنی که به طور اقتصادی قابل بهره برداری باشد، کانه ORE نامیده می شودودیگراینکه ph محلول نبایداز۲بیشترباشد چون درغیراین صورت ترکیبات آهن دارتشکیل تفاوت عمده بین این دوروش درابعاد ماده معدنی آماده سازی کفی که ماده معدنی روی آن ریخته می در آنجا اگر غلظت مس در حوضچه PLS پایین باشد این محلول دوباره روی هیپ بهره برداری معدن روباز سرچشمه تا اردیبهشت ۱۳۷۰ میزان تناژ و عیار سنگ های

با ما تماس بگیرید